Stikkordarkiv: erstatning

Vår sak/ny Dom – Yrkesskadeerstatning – Ble tilkjent kr. 1 300 000,- etter løsemiddelskade

imagesK8TG5583
Illustrasjonsbilde – båtstøperi

Mann fra Møre hadde arbeidet med løsemidler i flere år og seneste årene som båtstøper. Arbeidsgiver hadde ikke tegnet pliktig yrkesskadeforsikring og Yrkesskadeforsikringsforeningen ble i saken saksøkt. Det forelå medisinske erklæringer både fra St. Olavs hospital, STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) og arbeidsmedisk avdeling på Oslo Universitetssykehus som alle konkluderte at mannen hadde fått en løsemiddelskade grunnet eksponering i yrke.

Yrkesskadeforsikringen motsatte seg at mannen hadde pådratt seg en løsemiddelskade og hevdet at andre forhold enn løsemiddelskaden var årsak til uførheten, men de fikk ikke medhold.

 

 

Dom – Diskonteringsrenten ved erstatning

høyesterett

I dom av 12.12.2014 (Høyesterett i Plenum) ble diskonteringsrente nedsatt fra 5 % til 4 %. Dette medfører at erstatningsutmålingen bl.a. for fremtidstap, utgifter og menerstatning vil bli høyere, da en med dette legger til grunn at avkastningen på erstatningen ville bli lavere enn tidligere antatt.

Våre merknader : Diskonteringsrenten har svært stor betydning for erstatningsutmålingen. Ved større erstatningsutbetalinger vil dette utgjøre flere hundre tusen kroner i forskjell.

Diskonteringsrenten skal gjenspeile den aktuelle avkastning en skadelidt får ved en sikker plassering av en erstatningsutbetaling. 5 % har i flere år vært ansett for alt for høyt da dette ikke har vært en vanlig og realistisk avkastning på plasserte beløp i bank eller på en annen måte for sikker sparing.

Dom – Avkortning etter bilulykke, etterlatte

Høyesterett - yrkesskade
Høyesterett – bilulykke

Høyesterett fravek tidligere praksis om avkortning etter bilulykke der sjåføren omkom i bilulykke. Avkortning av erstatningen ble redusert fra 50 % som var tidligere praksis og nå til 20 %.

Sjåføren hadde kjørt med promille og forulykket. Han var alene i bilen og han brukte heller ikke bilbelte.

Høyesterett endret praksisen da det ble bl.a. ble lagt til grunn at de etterlatte på samme måte som passasjerer vanskelig kan identifiseres med sjåføren i slike tilfeller. Det var to forhold som begrunnet en endring; – endringen i reglene om passasjerene og deres etterlatte, og den økte vektleggingen av sosiale hensyn.

Vår merknad – Spørsmålet får stor betydning for de etterlatte ved erstatning som etterlatt ved at avkortningen nå er betydelig redusert.

Erstatning for feil størrelse på balkonger

balkongproblemer2_mv%20(2)12

Etter at utbygger hadde tapt søksmålet i spørsmålet om partene hadde reklamert rettidig ble det inngått forlik i forhold til spørsmålet om erstatning for arealavvik på balkonger. Balkongene hadde vist seg å være ca. 35 % mindre enn det som var opplyst i salgsoppgaven.

Etter forhandlinger aksepterte utbygger å betale kr. 50 000,- i erstatning til hver beboer, til sammen kr. 1 750 000,-

Våre merknader : Avtalen underbygger det faktum at uteareal slik som balkonger og terrasser har ofte en vesentlig betydning for verdien ved kjøpet av boliger og leiligheter.