Kategoriarkiv: Forsikring – aktuelle dommer

Dom – Krav til fremming av krav ved kollektive dekninger

Høyesterett - yrkesskade
Høyesterett – yrkesskade

Høyesterett kom frem til at regelen i forsikringsavtaleloven §8-6 3.ledd også ved kollektive forsikringer gjelder frist for fremme av erstatningskrav. Det er mao. ikke tilstrekkelig at for eksempel arbeidsgiveren kjenner til forholdet. Det er krav om at den forsikrede selv fremmer kravet ovenfor forsikringsselskapet.

Høyesterett uttaler samtidig at dette kravet ikke legges til grunn ved melding av krav etter samme lovs §8-5 og at det derfor ikke er like naturlig å stille samme krav etter denne bestemmelse.

Våre merknader : Saken vil ha betydning der det er tatt lengre tid fra ulykken/yrkessykdom og til et krav blir meldt til selskapet. Etter loven er dette 3 år etter at den forsikrede har tilstrekkelig kunnskap om skaden og det økonomiske tapet man er pådratt som følge av dette.

Dom – Avkortning etter bilulykke, etterlatte

Høyesterett - yrkesskade
Høyesterett – bilulykke

Høyesterett fravek tidligere praksis om avkortning etter bilulykke der sjåføren omkom i bilulykke. Avkortning av erstatningen ble redusert fra 50 % som var tidligere praksis og nå til 20 %.

Sjåføren hadde kjørt med promille og forulykket. Han var alene i bilen og han brukte heller ikke bilbelte.

Høyesterett endret praksisen da det ble bl.a. ble lagt til grunn at de etterlatte på samme måte som passasjerer vanskelig kan identifiseres med sjåføren i slike tilfeller. Det var to forhold som begrunnet en endring; – endringen i reglene om passasjerene og deres etterlatte, og den økte vektleggingen av sosiale hensyn.

Vår merknad – Spørsmålet får stor betydning for de etterlatte ved erstatning som etterlatt ved at avkortningen nå er betydelig redusert.

Dom – Regresskrav fra forsikringsselskap

Gjensidige forsikring krevde regress fra vaktmesterselskap da de mente at selskapet ikke hadde oppfylt sine ordinære kontraktsforpliktelser. Det hadde oppstått en betydelig vannskade på et bygg i Moss.

Hjemmel for å direkte kreve oppdragsgiveren hadde de i forsikringsavtaleloven  7-6, men Borgarting lagmannsrett fant at selskapet hadde oppfylt sine forpliktelser etter loven.

Ansvarsgrunnlaget som var anført var erstatningsansvar på grunnlag av mislighold av kontrakt.